Ο θεός είναι το Φως της ζωής που υπήρχε πάντα και με την δημιουργική του δύναμη έφτιαξε τα πάντα.

Το Φως ήρθε, αλλά οι άνθρωποι αγαπούσαν το Σκοτάδι, Το Φως που ήταν πάντα όλος αγάπη, τον σταυρώσανε, στο τέλος όμως, καταλάβαν, ότι Αυτός ήταν το Φως του Κόσμου, Αυτός ήταν η Αλήθεια, και με την Ανάσταση του, αρκετοί πιστέψαν.

Το Ευαγγέλιο σήμερα κηρύσσεται, μέχρι να γίνει καλή μαρτυρία σε όλα τα έθνη, για να μην πει κανείς, ότι δεν τους είπε.

Είπε ο Κύριος: καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.

Μετάφραση: Και θα κηρυχθή αυτό το Ευαγγέλιον της βασιλείας του Θεού εις όλην την οικουμένην, ώστε να είναι η καλή μαρτυρία προς σωτηρίαν δι’ όλα τα έθνη, και τότε θα έλθη το τέλος.

Είπε ο Κύριος: «Μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες» (Ιω. 20, 29)

Μετάφραση: «Μακάριοι είναι εκείνοι που θα πιστεύσουν χωρίς να μ’ έχουν δει».

Πρέπει να καταλάβουμε καλά την αλήθεια και να είμαστε πάντα έτοιμη, θα έρθει μια μέρα που θα λογοδοτήσουμε για το δώρο που έδωσε, το δώρο της ζωής.

Είπε ο Κύριος: Ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ. (Αποκ. 1,8)

Μετάφραση: “Εγώ είμαι το Α και το Ω και κλείω στον άπειρον εαυτόν μου την αρχήν και το τέλος όλης της δημιουργίας”, λέγει Κυριος ο Θεός, ο οποίος έχει από τον εαυτόν του προαιωνίαν και τελείαν ύπαρξιν και υπήρχε προαιωνίως χωρίς αρχήν και θα υπάρχη αιωνίως στο μέλλον χωρίς τέλος, ο εξουσιαστής και κύριος του παντός.

Γνωρίζετε τι ήταν η Βυζαντινή ρομφαία; Ποια ήταν η φύση του συγκεκριμένου όπλου;

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.