Τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο τίμησε η Κρήτη για την επέτειο της συμπλήρωσης δέκα ετών από την ενθρόνισή του.
Στους επετειακούς εορτασμούς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, εκπροσώπησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σεβάστειας κ.Δημήτριος.

Ο Μητροπολίτης Σεβαστείας σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι “είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι, διότι δεν τιμούμε μόνο τα 10 χρόνια αλλά μια ολόκληρη τετιμημένη ζωή ενός διακεκριμένου ανθρώπου.”

Παρακάτω δημοσιεύουμε τους λόγους που εκφώνησε ο Μητροπολίτης Σεβαστείας:

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΣΕΒ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΝ
ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
(23 Αὐγούστου 2017)
***

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κύριε Εἰρηναῖε,
Σεβασμιώτατοι ἀδελφοί καί συλλειτουργοί ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἅγιοι πατέρες, Ἐξοχώτατοι ἄρχοντες τῆς Νήσου καί εὐλογημένοι πιστοί,

Εὑρίσκομαι πλησίον σας πλήρης αἰσθημάτων ἀγάπης ἐν Κυρίῳ, σεβασμοῦ καί τιμῆς, προκειμένου, ἐκ προσώπου τῆς Μητρός μας Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τοῦ Παναγιωτάτου Προκαθημένου αὐτῆς, Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, νά μεταφέρω εἰς τήν Σεβασμιότητά σας, τήν περί ὑμᾶς σεβασμία Ἱεραρχία, τόν προσφιλῆ ἱερό κλῆρο καί τόν ἠγαπημένο λαό τῆς ἡρωϊκῆς μεγαλονήσου Κρήτης τήν ἐν Κυρίῳ ἐγκαύχησιν αὐτῶν, ἐπί τῷ ἑορτασμῷ τῆς δεκαετηρίδος σας ὡς Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης.

Τήν δεκαετία τῆς Ἀρχιεπισκοπείας σας δικαίως ἠθέλησε νά τιμήσῃ ἑορταστικῶς ἡ σεβασμία Ἱεραρχία τῆς Νήσου, συνεπινευούσης καί τῆς συνειδήσεως τοῦ πληρώματος, παρά τήν πρός τοῦτο ἐπιφύλαξίν σας, τήν ἐκ τῆς ἐγνωσμένης αὐθεντικῆς σας σεμνότητος.

Εἴθισται ὅμως, Σεβασμιώτατε Γέροντα, ἐκ παλαιοῦ νά τελῶνται ἑορταί πρός διαιώνισιν τῆς μνήμης διαφόρων συμβεβηκότων.

Ταπεινῶς δέ φρονῶ, ὅτι τοῦτο περισσότερον ἐπιβάλλεται κατά τήν ἄτυχη ἐποχή μας, ἡ ὁποία ὁλοέν καί παροπλίζεται πνευματικῶς ἀπό τόν περιρρέοντα σχετικισμό ἀξιῶν καί παραδόσεων.

Ἐν προκειμένῳ, λοιπόν, τό ζητούμενο ἐκκλησιαστικῶς εἶναι νά διαιωνισθῇ ἡ μνήμη τῆς παγκοίνως ἀναγνωριζομένης καί τιμωμένης φιλαρέτου ζωῆς καί εὐφήμου θυσιαστικῆς καί ἐξαιρετικῶς ἀποδοτικῆς Ἱερατικῆς καί Ἀρχιερατικῆς διαδρομῆς σας ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ.

Ἐπιτρέψατέ μου, λοιπόν, μετά τῆς προσηκούσης ἱερᾶς συγκινήσεως νά ἀναγνώσω εἰς ἐπήκοον τό σεπτόν πρός ὑμᾶς συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΣΕΒ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΡΗΤΗΣ κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΑΥΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΕΙΣΑΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ
(23 Αὐγούστου 2017)
***

Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κύριε Εἰρηναῖε,
Σεβασμιώτατοι ἀδελφοί ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Προσφιλεῖς ἅγιοι πατέρες, κληρικοί καί μοναχοί,
Ἐξοχώτατοι Ἄρχοντες τοῦ τόπου,
Ἀγαπητοί ἀδελφοί, κυρίες καί κύριοι,

Δέν θά μακρυγορήσω. Ἐπιθυμῶ νά ἀκούσω μέ συγκίνησι καί προσοχή τόν εἰδικό ὁμιλητή τῆς ἑσπέρας ἀδελφόν ἅγιον Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, τοῦ ὁποίου τά βιώματα γιά τόν τιμώμενο πρωθιεράρχη τῆς Νήσου θά εἶναι ἀσφαλῶς ἐναργέστερα.

Θά εἴπω μόνον τά ὅσα νοιώθω προσωπικῶς γιά τό ἐπαξίως προβαλλόμενο σεπτό Πρόσωπο τοῦ ἑορτάζοντος σήμερα καί τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

Ἦταν Φεβρουάριος τοῦ ἔτους 1975, κατά τόν ὁποῖο μῆνα Ἐξαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπό τόν ἀλήστου μνήμης Σχολάρχη μας, Μητροπολίτη Σταυρουπόλεως Μάξιμο, εὑρίσκετο στήν Κρήτη γιά νά προσφέρῃ τήν συναντίληψί της στήν Ἱεραρχία τῆς Νήσου, προκειμένου νά πληρωθοῦν οἱ τρεῖς χηρεύουσες τότε Ἐπαρχίες Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, Κισάμου καί Σελίνου καί Λάμπης καί Σφακίων.

Τίς ἡμέρες ἐκεῖνες ἀκριβῶς, ὡς νεαρός Διάκονος καί τελειόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἤκουσα τό πρῶτον νά λέγεται ἐμφανῶς, ὅ,τι καλύτερον γιά τό ἀνεπίληπτον ἦθος, τήν ὡραιότητα τῆς ψυχῆς καί τήν ἐν γένει πνευματική ποιότητα τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καί Καθηγητοῦ Εἰρηναίου Ἀθανασιάδη.

Καί μάλιστα ἐκ τῶν ἐγκύρων χειλέων τοῦ Ἡγουμένου μας ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Βλατάδων, ἄρτι ἐκλεγέντος κατά τίς ἡμέρες ἐκεῖνες εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Αὐστραλίας, Στυλιανοῦ Χαρκιανάκι, διαπρεποῦς ἀκαδημαϊκοῦ θεολόγου καί ἐπιφανοῦς γόνου τῆς Κρήτης.

Κατά τήν συνέχειαν τῆς ταπεινῆς ἐκκλησιαστικῆς μου ζωῆς, παρότι δέν εἶχα τήν τιμή τῆς ἰδιαιτέρας συναντήσεως καί ἀναστροφῆς, συχνότατα ἐναποθήκευα στήν ψυχή μου τά ὅσα τιμητικά ἤκουα κατά διαστήματα περί τοῦ σεβασμίου προσώπου σας καί τῆς καλλικάρπου διακονίας σας, Σεβασμιώτατε, ἀπό Ἱεράρχας τοῦ Θρόνου, καί μάλιστα ἐξ αὐτῶν οἱ ὁποῖοι σᾶς ἐγνώριζαν καλῶς, ὅπως ὁ σεβαστός Σχολάρχης μας, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡς Μητροπολίτης καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Στυλιανός.

Καί ἦτο ὄντως παιδαγωγία δι’ἐμέ νά πληροφοροῦμαι τόσον ἐγκύρως, ὅτι ὁ συγκεκριμένος μαθητής τοῦ Σχολάρχου καί πολύτιμος συμμαθητής καί φίλος τῶν εἰρημένων Ἱεραρχῶν, ὑπῆρξε πάντοτε ὁ διαφέρων καί διακρινόμενος κληρικός, ὁ ἐκ τῶν πρώτων ἱερατικῶν βηματισμῶν του βαθεῖαν ἔχων τήν συναίσθησιν τῆς ἀποστολῆς καί τῆς διακονίας του, ὁ κατά πάγκοινη συνείδησι καί ὁμολογία ἄνευ διαλείμματος καί ἄνευ ὁρίων ἀφωσιωμένος νυχθημερόν εἰς τήν ἐπιτέλεσιν τοῦ πρός τήν Ἐκκλησία καί τήν κοινωνία ἱεροῦ καθήκοντός του, φιλανθρώπως πάντοτε καί θυσιαστικῶς.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Εἰρηναῖος, ἐδέχθη πιστεύω τήν ἐπήρειαν τοῦ μεγάλου Πατριάρχου καί ἐκκλησιαστικοῦ Πατρός Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἐβίωνε καί ἐκήρυττε τήν φιλανθρωπία ὡς τό “θεμέλιο τοῦ κοινωνικοῦ βίου καί τήν ρίζα ὅλων τῶν ἀγαθῶν”.

Γι’αὐτό καί κατηναλώθητε καί ὑμεῖς, ἅγιε Κρήτης, διαρκούσης τῆς ἱερατικῆς καί Ἀρχιερατικῆς σας ζωῆς, ἔργῳ τε καί λόγῳ, εἰς τήν ἄσκησιν τῆς μεγάλης Εὐαγγελικῆς αὐτῆς ἀρετῆς, ἡ ὁποία σᾶς κατέστησε δόκιμον ἐν πᾶσι καί πεφιλημένο τοῖς πᾶσι.

Σεβασμιώτατε,

Χαίρω, λοιπόν, πού συμμετέχω ὡς νεώτερος ἀδελφός σας, καί μάλιστα ὑπό τήν τιμητική ἰδιότητα τοῦ Πατριαρχικοῦ ἐκπροσώπου, εἰς τήν πνευματικήν χαράν σας, εἰς τήν χαράν τῆς περί ὑμᾶς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἡμιαυτονόμου Ἐκκλησίας Κρήτης, εἰς τήν χαράν τῆς ἀμέσου Ἐπαρχίας σας, τοῦ ἡρωϊκοῦ τόπου σας καί τῶν ἀμετρήτων ἀνθρωπἰνων ψυχῶν, γιά τίς ὁποῖες ἀπερίττως καί ἀθορύβως ἐπί ἑξῆντα καί πλέον χρόνια γίνατε “ὁ χωρίς αἵματος μάρτυς καί χωρίς πληγῶν στεφανίτης”.

Ἡ κατά θείαν βουλήν ἀείποτε ποικίλως μαρτυρική Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ὁ σεπτός Προκαθήμενος αὐτῆς, δι’ἐμοῦ τοῦ ἐλαχίστου,σᾶς συγχαίρουν καί σᾶς εὐχαριστοῦν, εὐχόμενοι ὁλοψύχως ἐπί τῇ σημερινῇ χαρᾷ τῆς ἐπετείου σας καί τῶν ὀνομαστηρίων σας τήν ἐξ ὕψους δύναμιν καί ὑγείαν διά πλεῖστα ὅσα ἔτη ζωῆς καί Ἀρχιερατείας.

Εἰς πολλά ἔτη Δέσποτα!

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.