Ο Κύριος σε αυτό το απόσπασμα φανέρωσε σε μια φράση πολλές σπουδαίες αλήθειες.

Η φράση: Ό πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται (Μαρκ. 16,16)

Όσοι πιστεύουν και είναι βαπτισμένοι θα σωθούν, γιατί μόνο με την βάπτιση γίνεσαι χριστιανός, καθαρίζεσαι από οποιαδήποτε αμαρτία, και αποκτάς το καθαρό πνεύμα που χρειάζεσαι για να μπεις στην βασιλεία των ουρανών.

Έπειτα όμως για να διατηρηθεί η καθαρότητα του πνεύματος σου, πρέπει να εφαρμόσεις τις εντολές που μας έδωσε ο Κύριος.

Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε, ότι ο Θεός μας έδωσε την Εκκλησία, και το Άγιο Πνεύμα μας βοηθάει, και έτσι πρέπει να ακούμε αυτά που λέει και να τα εφαρμόζουμε.

Ας δούμε τώρα και το απόσπασμα:

Αφού δε ανεστήθη ο Ιησούς το πρωϊ της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, παρουσιάσθηκε πρώτον εις την Μαρίαν την Μαγδαληνήν, από την οποίαν είχε διώξει επτά δαιμόνια.

Αυτή επήγε και ανήγγειλε το ευχάριστον γεγονός στους μαθητάς του, οι οποίοι επενθούσαν και έκλαιον.

Εκείνοι δε όταν ήκουσαν ότι ο Διδάσκαλος ζη και ότι παρουσιάσθηκε εις αυτήν, δεν επίστευσαν.

Επειτα από αυτά εφανερώθηκε με άλλην μορφήν, από εκείνην που είχε πριν σταυρωθή, εις δύο από αυτούς που επεριπατούσαν και επήγαιναν εις κάποιον χωράφι.

Και εκείνοι επήγαν και ανήγγειλαν τούτο στους άλλους Αποστόλους, αλλ’ ούτε εις εκείνους επίστευσαν.

Υστερον δε εφανερώθηκε και στους ένδεκα, όταν αυτοί είχαν καθίση να φάγουν, και τους ήλεγξε δια την απιστίαν των και την σκληροκαρδίαν των, διότι δεν επίστευσαν εις εκείνους, που τον είχαν ίδει αναστημένον.

Και τους είπεν· “πηγαίνετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον, το χαρμόσυνον μήνυμα της σωτηρίας, εις όλην την ανθρωπότητα.

Εκείνος που θα πιστεύση και βαπτισθή, θα σωθή, εκείνος που θα απιστήση στο κήρυγμά σας θα καταδικαστή.

Υπερφυσικά δε σημεία στους πιστεύοντας που θα μαρτυρούν την αλήθειαν της πίστεώς των, θα ακολουθήσουν τα εξής· Με την πίστιν και την επίκλησιν του ονόματός μου θα διώξουν δαιμόνια· θα ομιλήσουν ξένας γλώσσας, νέας και αγνώστους εις αυτούς.

Θα σηκώσουν με τα χέρια τους φίδια φαρμακερά, χωρίς να πάθουν τίποτε από το δάγκωμά των· και εάν ακόμη πιουν κανένα θανατηφόρον δηλητήριον, δεν θα τους βλάψη· θα βάζουν τα χέρια των επάνω στους αρρώστους και εκείνοι, θα γίνωνται καλά”. (Τα θαύματα, που έκαμεν Εκείνος θα κάνουν και αυτοί).

Ερμηνευτική απόδοση Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα – ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ: Η εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές (16,9 – 16,18)

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.