ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: Παιδί μου, μνημόνευε Ίησούν διαπαντός, ίνα εις όλας τας άδυναμίας εύρης το κατάλληλον φάρμακον!

Πόνον έχεις; Διά της έπικλήσεως του Ίησού θα εύρης άνακούφισιν και φώτισιν!

Θλίψιν έχεις; Ίησούν έπικαλού και ίδού η παρηγορία θα άνατείλη εις την σφαίραν της καρδίας σου!
Άπογοήτευσις σε καταλαμβάνει;

Μην άμελής να άκουμβήσης τας έλπίδας σου εις τον Ίησούν και θάρρους και σθένους πλησθήσεται η ψυχή σου! Λογισμοί σαρκικοί σε άπασχολούν και σε έλκουν προς αίσθησιακάς ήδονάς;

Λάβε το καταναλίσκον πυρ εν όνόματι Ίησού και βάλε φωτιά εις τα ζιζάνια! Ύπόθεσις βιωτική σε θλίβει;

Είπέ: Φώτισέ με, Ίησού μου, πως να διεξαγάγω την έπικειμένην μοι ύπόθεσιν και φέρε την συμφώνως τω άγίω Σου θελήματι. Και ίδού θα είρηνεύσης και με έλπίδα θα βαδίσης!

Εις πάντα και διά πάντων, το όνομα του Ίησού θέσε βάσιν, άνάρτησιν, διακόσμησιν και σκέπην και μη φοβού έχθρούς. Τότε να φοβάσαι, όταν τα πάντα διέρχεσαι άνευ Ίησού. Άνευ φαρμάκου μη περιμένης ίατρείαν και το άποτέλεσμα σήψις!

Προσπάθησον εις την εύχήν, παιδί μου, και τότε θα γνωρίσης μεγίστην ώφέλειαν και άνάπαυσιν και ξεκούρασιν ψυχικήν!

+ Γέροντος Έφραίμ Φιλοθείτου,
«Πατρικαί Νουθεσίαι»

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.