Η σημερινή Κυριακή, αδελφοί χριστιανοί, λέγεται εκκλησιαστικά «Κυριακή των Αγίων Πάντων»- Ο Χριστός μας είπε να Τον ομολογούμε – Να λέμε θαρρετά ότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό – Πρέπει να αγαπάμε τον Χριστό πάνω απ όλα.

Ἡ σημερινὴ Κυριακή, ἀδελφοὶ χριστιανοί, λέγεται ἐκκλησιαστικὰ «Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων». Ὅλοι οἱ ἅγιοι ἑορτάζουν σήμερα καὶ αὐτῶν ποῦ γνωρίζουμε τὰ ὀνόματα καὶ αὐτῶν ποῦ δὲν τὰ γνωρίζουμε. Γιὰ νὰ πῶ τὴν ἀλήθεια, ὅπως τὴν νομίζω, τῶν περισσοτέρων ἁγίων δὲν γνωρίζουμε τὰ ὀνόματα, γιατί τὰ μαρτύρια γίνονταν ὁμαδικά, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἅγιοι ἐπίτηδες δὲν ἤθελαν νὰ φανερωθεῖ τὸ ὄνομά τους, γί αὐτὸ καὶ παρέμειναν ἀνώνυμοι.

Ἀνώνυμοι λοιπὸν ἦταν οἱ περισσότεροι ἅγιοι, γί αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ σήμερα ὅλους τους ἁγίους μὲ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων.
Χριστιανοί μου, τὸ πᾶν εἶναι νὰ ἁγιάσουμε. Τί νὰ τὰ κάνουμε τὰ πλούτη καὶ τὰ μεγαλεία, ὅταν αὐτὰ δὲν μᾶς κάνουν εὐτυχισμένους; Καὶ εὐτυχισμένους ἐννοῶ τὸ νὰ… ζοῦμε τὴν μεγάλη χαρὰ τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ μέσα μας. Βλέπετε ὅλα φεύγουν καὶ σβήνονται, ὅλα λησμονοῦνται, ἀλλὰ μένουν οἱ ἅγιοι.

Ἀλλὰ τί πρέπει νὰ κάνουμε, γιὰ νὰ ἁγιάσουμε; Ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τὸ σημερινὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο, τὸ κύριο καὶ τὸ βασικὸ γιὰ νὰ ἁγιάσουμε εἶναι νὰ ἀγαπᾶμε τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ πάνω ἄπ ὅλα καὶ πιὸ πολὺ ἄπ ὅλα. Αὐτὸ εἶναι! Γί αὐτὸ στὴν προσευχή μας νὰ λέμε συχνά: Χριστέ μου, κᾶνε μὲ νὰ σ ἀγαπῶ, νὰ σ ἀγαπῶ πολύ! Ἀλλὰ στὸ σημερινὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο ποῦ ἀκούσαμε πιὸ πρὶν μᾶς λέγει ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος τί νὰ κάνουμε γιὰ νὰ εἴμαστε αἰώνια δικοί Του. Ἀκοῦστε:

Ὁ Χριστὸς μᾶς εἶπε νὰ Τὸν ὁμολογοῦμε. «Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω καγῶ ἐν αὐτῶ ἔμπροσθέν του πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Μάτθ. 10,32), μᾶς εἶπε. Δηλαδὴ νὰ μὴ ντρεπόμαστε νὰ λέμε ὅτι εἴμαστε δικοί Του. Νὰ λέμε θαρρετὰ ὅτι πιστεύουμε στὸν Ἰησοῦ Χριστό, ὅτι τὸν ἔχουμε Θεό μας, ὅτι τὸν πιστεύουμε γιὰ Σωτήρα μας.

Αὐτὸ παλαιότερα στοίχιζε τὴν ζωὴ τῶν χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ σήμερα στοιχίζει τὴν περιφρόνηση καὶ τὴν εἰρωνεία, γιατί οἱ πολλοὶ χριστιανοὶ σήμερα δὲν ἔχουν τὸν Χριστὸ πάνω ἄπ ὅλα. Ἔτσι, τὸ νὰ ὁμολογεῖς τὸν Χριστὸ θέλει πίστη, θέλει θερμὴ ἀγάπη σε Αὐτόν. Ἀλλὰ στὸν λόγο Τοῦ ὁ Κύριος σήμερα μᾶς εἶπε μιὰ φρασούλα, ποῦ εἶναι πολὺ δυνατή, καὶ ἂν τὴν ζοῦμε, δὲν θὰ ἀρνηθοῦμε ποτὲ τὸν Χριστό. Ἀκοῦστε τὴν:

«Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί», μᾶς εἶπε.

Αὐτὸ τὸ «ἐν ἐμοὶ» εἶναι ἡ ἐπιτυχία, γιὰ νὰ μὴν γίνουμε ἀρνητὲς τοῦ Χριστοῦ.

Δηλαδή, τὸ νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι πάντοτε μὲ τὸν Χριστό. Τὸ νὰ μὴν ἀποκοπτόμαστε καθόλου ἄπ Αὐτόν. Τό νὰ προσευχόμαστε σ Αὐτὸν καὶ νὰ διαποτιζόμαστε συνέχεια μὲ τὴν χάρη Του. Ὅποιος ζεῖ αὐτὸ τὸ «ἐν ἐμοί», δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ πάθει τὴν μεγάλη ζημιά, τὸ νὰ ἀρνηθεῖ τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Γιατί γιὰ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ ἀκούσαμε στὴν συνέχεια τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου (στίχ. 10,33). Ἀλλά, χριστιανοί μου, τί νὰ τὴν κάνουμε τὴν ζωή μας, ἂν ἔχουμε ἀρνηθεῖ τὸν Χριστό; Γί αὐτὸ ἂς λέμε καθημερινὰ καὶ μία ἄλλη προσευχή, γλυκειὰ καὶ δυνατή: «Χριστέ μου – νὰ λέμε – κᾶνε μέ, ὅ,τι καὶ νὰ μοῦ συμβεῖ στὴν ζωή μου, νὰ μὴ σὲ ἀρνηθῶ ποτέ»!

Σᾶς εἶπα ὅτι πρέπει νὰ ἀγαπᾶμε τὸν Χριστὸ πάνω ἄπ ὅλα. Καὶ τὴν μάνα μᾶς βέβαια καὶ τὸν πατέρα μᾶς βέβαια καὶ ὅλους πρέπει νὰ ἀγαπᾶμε, ἀλλὰ ὄχι παραπάνω ἀπὸ τὸν Χριστό. Ἔτσι εἶπε σήμερα ὁ Κύριος στὸ Εὐαγγέλιο: «Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστί μου ἄξιος». Καὶ φαίνεται αὐτό, τὸ ποιὸν δηλαδὴ ἀγαπᾶμε περισσότερο, ἀπὸ τὸ ὅτι ἂν αὐτὰ τὰ ἀγαπητὰ οἰκογενειακὰ πρόσωπα μᾶς ποῦν λόγο ἐνάντιο πρὸς τὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ὁμολογήσουμε καὶ σ αὐτοὺς τὴν πίστη καὶ ὄχι ἀπὸ ἀγάπη ἢ σεβασμὸ πρὸς αὐτοὺς νὰ μὴν τοὺς μιλήσουμε.

Τέλος, ὁ Κύριος ἠμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς στὸ σημερινό Του Εὐαγγέλιο μᾶς εἶπε γιὰ τὴν δόξα ἐκείνων ποῦ τὰ ἐγκατέλειψαν ὅλα καὶ ἀφιερώθηκαν ἀποκλειστικὰ σ Αὐτόν. Μᾶς εἶπε ὅτι θὰ γίνουν οἱ κριταὶ οἰκουμένης! Ἔτσι ἀκούσαμε ὅτι εἶπε στὸν ἀπόστολο Πέτρο καὶ τοὺς δώδεκα μαθητές Του, ὅτι σεῖς «ἐν τὴ παλιγγενεσία, ὅταν καθήση ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους, κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλᾶς τοῦ Ἰσραήλ»! Ὁ Κύριος ἐδῶ μας λέγει γιὰ «παλιγγενεσία».

Δηλαδὴ γιὰ δεύτερη γέννηση καὶ ἀνάπλαση, γιὰ ἀνακαίνιση τῆς κτίσεως. Γιὰ νέα δημιουργία. Ἔτσι θὰ γίνει μὲ τὴν Δεύτερη Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ὢ χριστιανοί. Καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, οἱ Ἅγιοι Πάντες ποῦ ἑορτάζουμε σήμερα, θὰ εἶναι οἱ «κρίνοντες», δηλαδὴ οἱ κατακρίνοντες τοὺς ἁμαρτωλούς, τοὺς παραβάτες τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Αὐτοὶ οἱ παραβάτες τῶν θείων ἐντολῶν, πραγματικά, δὲν θὰ μποροῦν σὲ τίποτε νὰ ἀπολογηθοῦν γιὰ τὶς παραβάσεις τους, γιατί, ὁρίστε, ἐδῶ οἱ ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν καὶ αὐτοὶ τὴν ἴδια ἀνθρώπινη φύση, ὅμως πέτυχαν νὰ τὴν καθαρίσουν ἀπὸ τὰ ἁμαρτωλὰ πάθη τους καὶ νὰ δώσουν τὸν ἑαυτὸ τοὺς καθαρὸ στὸν Θεό.

Δηλαδὴ πέτυχαν νὰ ἁγιάσουν. Καί σημερα ἔχουμε τὴν «Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων». Παρακαλοῦμε τοὺς Ἁγίους Πάντες νὰ πρεσβεύουν γιὰ μᾶς στὸν Κύριο νὰ μᾶς δίνει τὴν Χάρη Του γιὰ νὰ ἀκολουθοῦμε τὸ ἅγιο παράδειγμά τους καὶ νὰ εἴμαστε καὶ μεῖς μαζί τους στὴν Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ τὴν ἐπουράνιο, ΑΜΗΝ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.