+ Πλανάσθε μη ειδότες τας γραφάς μηδέ την δύναμιν του Θεού. [Πλανάστε, διότι δεν γνωρίζετε τις Γραφές, ούτε την δύναμη του Θεού.] ~ Κατά Ματθαίον 22,29.

Κηρυχθήσεται τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάσι τοις έθνεσι, και τότε ήξει το τέλος. [Θα κηρυχθεί αυτό το Ευαγγέλιον της Βασιλείας του Θεού σε όλη την οικουμένη, ώστε να είναι η καλή μαρτυρία προς σωτηρία για όλα τα έθνη και τότε θα έρθει το τέλος.] ~ Κατά Ματθαίον 24,14 ~

+ Πιστεύετε εν τω ευαγγελίω. [Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο.] ~ Κατά Μάρκον 1,15 ~

+ Τα ρήματα α εγώ λαλώ υμίν, πνεύμα έστι και ζωή έστιν. [Τα λόγια, τα οποία Εγώ σας διδάσκω, είναι πνεύμα Θεού, γι’ αυτό έχουν και μεταδίδουν ζωή.] ~ Κατά Ιωάννην 6,63 ~

+ Γνωρίζω δε υμίν, αδελφοί, το ευαγγέλιον το ευαγγελισθέν υπ’ εμού ότι ουκ έστι κατά άνθρωπον· ουδέ γαρ εγώ παρά ανθρώπου παρέλαβον αυτό ούτε εδιδάχθην, αλλά δι’ αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. [Σας καθιστώ γνωστό αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο, το οποίο εγώ κήρυξα σε σας, δεν είναι έργο ανθρώπου και δεν εκφράζει σκέψεις ανθρώπων. Διότι εγώ – όπως άλλωστε και οι άλλοι Απόστολοι – δεν έχω παραλάβει αυτό από άνθρωπο, ούτε το διδάχθηκα από άνθρωπο, αλλά το παρέλαβα κατ’ ευθείαν δι’ αποκαλύψεων, τις οποίες ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μου φανέρωσε.] ~ Προς Γαλάτας 1,11-12 ~

+ Ει τις ετεροδιδασκαλεί και μη προσέρχεται υγιαίνουσι λόγοις τοις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη κατ’ ευσέβειαν διδασκαλία, τετύφωται, μηδέν επιστάμενος. [Εάν κάποιος διδάσκει διαφορετικά από την αλήθεια του Ευαγγελίου και δεν ακολουθεί σωστά τα λόγια που είπε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και την ευσεβή διδασκαλία, αυτός είναι γεμάτος εγωισμός και δεν ξέρει τίποτα.] ~ Προς Τιμόθεον Α’ 6,3-4 ~

+ Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν την εν δικαιοσύνη, ίνα άρτιος η ο του Θεού άνθρωπος, προς παν έργον αγαθόν εξηρτισμένος. [Όλη η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστος, έχει γραφεί με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Και επομένως είναι ωφέλιμη, για να αποκαλύπτει και να διδάσκει την αλήθεια του Θεού, για να φανερώνει και να ελέγχει την πλάνη και την κακία, για να διορθώνει και να ανορθώνει τους παρεκτρεπομένους, για να μορφώνει τους καλοπροαιρέτους σε κάθε αρετή, ώστε να είναι έτσι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος και ακέραιος, συγκροτημένος και ικανός για κάθε καλό έργο.] ~ Προς Τιμόθεον Β’ 3,16-17 ~

+ Γίνεσθε δε ποιηταί λόγου και μη μόνον ακροαταί, παραλογιζόμενοι εαυτούς. Ότι ει τις ακροατής λόγου εστί και ου ποιητής, ούτος έοικεν ανδρί κατανοούντι το πρόσωπον της γενέσεως αυτού εν εσόπτρω· κατενόησε γαρ εαυτόν και απελήλυθε, και ευθέως επελάθετο οποίος ην. Ο δε παρακύψας εις νόμον τέλειον τον της ελευθερίας και παραμείνας, ούτος ουκ ακροατής επιλησμονής γενόμενος, αλλά ποιητής έργου, ούτος μακάριος εν τη ποιήσει αυτού έσται. [Να γίνεστε τηρητές του νόμου του Θεού και όχι μόνον ακροατές, εξαπατώντας τον ευατόν σας με την απλή μόνο ακρόαση του Θείου θελήματος. Διότι, εάν κανείς είναι μόνο ακροατής του Λόγου και όχι τηρητής, ομοιάζει με τον άνθρωπο, που απλώς και μόνο κύτταξε στον καθρέφτη την φυσιογνωμία του· διότι αυτός είδε μεν τον ευατόν του στον καθρέπτην και έφυγε, αλλά αμέσως ξέχασε ποιός ήταν. (Καθρέφτης είναι ο νόμος του Θεού, για να γνωρίσουμε τις ελλείψεις μας· εάν δεν τις προσέξουμε και δεν ενδιαφερθούμε για την διόρθωσή μας, λησμονούμε εντός ολίγου τον εαυτόν μας και τον νόμον του Θεού). Εκείνος όμως που με πολλή προσοχή μελέτησε προσεκτικά τον τέλειο νόμο του Ευαγγελίου, που χαρίζει την ηθική ελευθερία και έμεινε με σταθερότητα στον Νόμο αυτόν, αυτός δεν έγινε ακροατής απλώς, που λησμονεί, αλλά τηρητής των έργων, που διατάσσει ο Νόμος. Αυτός θα είναι μακάριος για την τήρηση του Θείου θελήματος.] ~ Ιακώβου 1,22-25 ~

+ Ευδόκησεν ο Θεός δια της μωρίας του κηρύγματος σώσαι τους 34 πιστεύοντας. [Αποφάσισε ο πανάγαθος Θεός να σώσει τους καλοπροαιρέτους και τους προθύμους να πιστεύσουν ανθρώπους, με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το οποίο στους σκοτισμένους από την αμαρτία ανθρώπους φαίνεται μωρία.] ~ Προς Κορινθίους Α’ 1,21 ~

+ Ζων γαρ ο λόγος του Θεού και ενεργής και τομώτερος υπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον και διϊκνούμενος άχρι μερισμού ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, και κριτικός ενθυμήσεων και εννοιών καρδίας. [Διότι ο λόγος του Θεού δεν είναι νεκρός και αδρανής, αλλά ζωντανός και δραστήριος, κοπτερότερος από κάθε κολοτροχισμένο δίκοπο μαχαίρι, ικανός να εισδύει σε όλη την ύπαρξη του ανθρώπου, μέχρι που να ξεχωρίζει την ψυχή και τα πνευματικά χαρίσματα του ανθρώπου, τις αρθρώσεις και τους μυελούς· και έχει την δύναμη να ερευνά και να κρίνει και τις πλέον αφανείς και κρύφιες σκέψεις και έννοιες της καρδιάς.] ~ Προς Εβραίους 4,12 ~

+ Μακάριος ανήρ εν τω νόμω αυτού μελετήσει ημέρας και νυκτός. [Τρισευτυχισμένος και ευλογημένος από τον Θεό είναι ο άνθρωπος εκείνος, που μελετά ημέρα και νύχτα τον νόμο του Κυρίου.] ~ Ψαλμοί 1,1-2 ~

+ Επιθυμητά υπέρ χρυσίον και λίθον τίμιον πολύν και γλυκύτερα υπέρ μέλι και κηρίον. [Τα λόγια του Κυρίου για τους καλοπροαίρετους ανθρώπους είναι επιθυμητά περισσότερο από τον χρυσό και από πλήθος πολύτιμων λίθων. Είναι γλυκύτερα από το μέλι και από την κηρήθρα.] ~ Ψαλμοί 18,11 ~

+ Το δε γνώναι νόμον διανοίας εστίν αγαθής. [Η κατανόηση του Θείου Νόμου είναι δείγμα καλοπροαίρετου και φωτισμένης διανοίας.] ~ Παροιμίες 9,10 ~

+ Διάβασε σε ήσυχο τόπο τα Ιερά Ευαγγέλια, για να γνωρίσεις τα θαυμάσια του Θεού και να νιώσει η ψυχή σου ουράνιες χαρές και γλυκύτητες… Η συνεχής μελέτη των Θείων Γραφών, είναι το φως της ψυχής, που κάνει ευτυχισμένο τον νου μας και που μας προφυλάσσει από τα πάθη. ~ Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ~

+ Τίποτε δεν είναι τόσο ισχυρό να αποβάλλει τις εμπειρίες και τις μνήμες της παλιάς ακόλαστης ζωής, να εξαφανίσει τους κακούς λογισμούς και να διώξει τις ενθυμήσεις που κινούνται και διεγείρονται μέσα στη σάρκα, και προκαλούν ταραχώδη σαρκική φλόγωση, όσο είναι το να βυθιστούμε ολόκληροι μέσα στον πόθο της μελέτης της Θείας Γραφής και να αναζητούμε να εννοήσουμε τα βαθιά νοήματά της. Όταν οι λογισμοί του ανθρώπου εμποτισθούν από την ηδονή της επίμονης μελέτης της σοφίας του Θεού στη Θεία Γραφή, με τέτοια αφοσίωση, που να στίβει τους λόγους του Θεού, για να του φανερωθούν τα θεία νοήματά τους, ε, τότε, ο άνθρωπος αφήνει πίσω του το μάταιο κόσμο, λησμονεί ό,τι υπάρχει σ’ αυτόν και εξαλείφει από την ψυχή του όλες τις αμαρτωλές ενθυμήσεις της συσσωμάτωσης με τον κόσμο. ~ Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ~

+ Κανένα βιβλίο δεν είναι τόσο απλό και τόσο καθαρό, όσο είναι το Ευαγγέλιο. Και όμως κανένα βιβλίο δεν μπορεί να εξηγηθεί πλανερά τόσο εύκολα, όσο το Ευαγγέλιο, όταν η καρδιά που το μελετά είναι πονηρή. Μην ζητήσεις ποτέ να καταλάβεις τους λόγους των Θείων μυστηρίων, που περιέχονται στις Αγίες Γραφές, χωρίς προηγουμένως να προσευχηθείς θερμά στον Θεό. Το κλειδί που θα καταλάβουμε τα Θεία νοήματα είναι η προσευχή. ~ Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ~

+ Η Αγία Γραφή θα σε κρατήσει μακριά από την αμαρτία. Η αμαρτία θα σε κρατήσει μακριά από την Αγία Γραφή. ~ Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ~

+ Η Αγία Γραφή είναι το οπλοστάσιο του Χριστιανού. Συνεγράφη υπό του Αγίου Πνεύματος, με σκοπό να διαλέγουμε όλοι οι άνθρωποι σαν από κοινό ιατρείο των ψυχών ο καθένας το φάρμακο του δικού του πάθους. Όταν έχεις την εκ των Θείων Γραφών παρηγοριά, δεν θα χρειαστείς ούτε εμάς, ούτε κανένα άλλον για να δεις το καθήκον σου, γιατί θα κατέχεις την εκ του Αγίου Πνεύματος συμβολή και καθοδήγηση προς το συμφέρον σου. Γιατί η Αγία Γραφή γνωστοποιεί παντού, σε κάθε άνθρωπο το θέλημα του Θεού. ~ Μέγας Βασίλειος ~

+ Όποιος γεύτηκε την γλυκύτητα του λόγου του Θεού και τον πρόδωσε, μοιάζει μ’ εκείνον που αντάλλαξε το πολύτιμο διαμάντι, με ένα χρωματιστό γυαλί. ~ Μέγας Βασίλειος ~

+ Όπως είναι αδύνατον να παρασταθεί με λόγια η γλυκύτητα του μελιού σε εκείνον που δεν το γεύτηκε ποτέ, έτσι είναι και αδύνατον να αποδοθεί η χρησιμότητα του Ουρανίου Λόγου σε εκείνον που δεν έχει μια τέτοια πείρα. ~ Μέγας Βασίλειος ~

+ Το βιβλίο των Ψαλμών του Δαβίδ και τα παλαιά τραύματα των ψυχών θεραπεύει και στο νεοτραυματισθέντα αποδίδει γρήγορα την θεραπεία ∙ και τον άρρωστο περιποιείται και το υγειές προφυλάσσει και γενικώς ξεριζώνει, όσο είναι δυνατό, τα πάθη, τα οποία κατατυραννούν ποικιλοτρόπως στη ζωή τις ψυχές των ανθρώπων ∙ και τούτο με κάποια μελωδική ψυχαγωγία και ευχαρίστηση που γεννά αγνή σκέψη. Ο Ψαλμός γαληνεύει τις ψυχές, τις βραβεύει με ειρήνη, καθησυχάζει τους θορύβους και τα κύματα των λογισμών. Μαλακώνει την τάση της ψυχής για θυμό και σωφρονίζει την ακολασία της. Ο Ψαλμός συσφίγγει τη φιλία ενώνει τα χωρισμένα ∙ ∙ συμφιλιώνει τους εχθρούς. Ο ψαλμός τρέπει σε φυγή τους δαίμονες, επιφέρει την βοήθεια των αγγέλων ∙ είναι όπλο στους φόβους της νύχτας και ανάπαυση στους κόπους της ημέρας ∙ ασφάλεια για τα νήπια ∙ κόσμημα για τους ακμαίους στην ηλικία άνδρες ∙ παρηγοριά για τους πρεσβυτέρους ∙ στολίδι πάρα πολύ ταιριαστό για τις γυναίκες. Κατοικίζει τις ερήμους, σωφρονίζει τις συγκεντρώσεις ∙ είναι βάση για τους αρχαρίους, αύξηση αυτών που προκόπτουν, στήριγμα των τελείων, φωνή της Εκκλησίας. Αυτός λαμπρύνει τις εορτές, αυτός προξενεί την κατά Θεό λύπη. Διότι ο Ψαλμός εξάγει δάκρυ και από πέτρινη καρδιά. ~ Μέγας Βασίλειος ~

+ Ο Θεός στην Αγία Γραφή κρύπτεται αποκαλυπτόμενος και αποκαλύπτεται κρυπτόμενος. ~ Ιερός Αυγουστίνος ~

+ Ο Λόγος του Ευαγγελίου, είναι το κρασί του Θεού, που φέρνει νηφάλια μέθη στους πιστούς αναγνώστες του. ~ Ιερός Αυγουστίνος ~

+ Το Ευαγγέλιο είναι για το μυαλό του ανθρώπου, ό,τι είναι το τηλεσκόπιο για τα μάτια του. ~ Ιερός Αυγουστίνος ~

+ Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν το Ευαγγέλιο, αλλά που δεν το πιστεύουν. Δεν καταλαβαίνουν εκείνοι που δεν πιστεύουν. ~ Ιερός Αυγουστίνος ~

+ Η Καινή Διαθήκη είναι κρυμμένη μέσα στην Παλαιά και η Παλαιά Διαθήκη αποκαλύπτεται μέσα στην Καινή. ~ Ιερός Αυγουστίνος ~

+ Κατά την προσευχή μιλούμε με τον Θεό, ενώ με την μελέτη της Αγίας 36 Γραφής, μιλάει Εκείνος μαζί μας. ~ Ιερός Αυγουστίνος ~

+ Για την κατανόηση των Γραφών, χρειάζεται καθαρή ζωή. ~ Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ~

+ Τα λόγια του Θεού όταν μελετώνται, την μεν ψυχή τρέφουν και διαφυλάττουν, το δε σώμα φρουρούν και παιδαγωγούν, τους δε δαίμονες διώκουν και προξενούν πολύ μεγάλη γαλήνη στην ψυχή. Πριν από κάθε ανάγνωση, προσευχήσου και παρακάλεσε θερμά τον Θεό, να σου αποκαλυφτεί. Η ανάγνωση των Θείων Γραφών, συμμαζεύει το νου που περιπλανιέται και χαρίζει σαν δώρο, τη γνώση για τον Θεό. Να προσκολλάσαι στην ανάγνωση των Θείων Γραφών, για να σε διδάξουν, πως πρέπει να αποφεύγεις τις παγίδες του εχθρού και να κερδίσεις την αιώνια ζωή. ~ Άγιος Εφραίμ ο Σύρος ~

+ Όποιος δεν κοπιάζει με αγάπη στην ωφέλεια και την ανάγνωση των Θείων Γραφών και δεν τις μελετά με πόθο, είναι άκαρπο δέντρο, εκείνος όμως που τις ερευνά με ενδιαφέρον, διπλασιάζει τον καρπό, όπως το δέντρο που είναι φυτεμένο, δίπλα στα τρεχούμενα νερά. ~ Άγιος Εφραίμ ο Σύρος ~

+ Άλλοι καυχιώνται για την συναναστροφή τους με μεγιστάνες, άρχοντες και βασιλιάδες, εσύ όμως να καυχιέσαι επειδή συναναστρέφεσαι με τον Ουράνιο Βασιλιά, όταν μελετάς τις Θείες Γραφές. Διότι είναι το Άγιο Πνεύμα που μιλά δια των Γραφών. ~ Άγιος Εφραίμ ο Σύρος ~

+ Διαφορετικά γίνεται η ανάγνωση των Γραφών από τους αρχαρίους στο βίο της ευσέβειας, διαφορετικά από εκείνους που πρόκοψαν και έφτασαν στο μέσο και διαφορετικά από εκείνους που πλησιάζουν προς την τελειότητα. Στους πρώτους γίνεται άρτος απ’ το τραπέζι του Θεού που στηρίζει τις καρδιές τους και τους δυναμώνει στην πάλη με τα πνεύματα που ενεργούν τα πάθη και τους αναδεικνύει ανδρείους μαχητές κατά των δαιμόνων, ώστε να λένε: «Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι, απέναντι σ’ αυτούς που με θλίβουν» (Ψαλμ. 22,5). Στους δεύτερους, γίνεται κρασί από Θεϊκό ποτήρι που ευφραίνει τις καρδιές τους και τους φέρνει σε έκσταση με τη δύναμη των εννοιών και ανυψώνει το νου τους από το γράμμα του νόμου που οδηγεί στο θάνατο, μεταφέροντάς τον στα βάθη του Πνεύματος, για να τα ερευνήσει και κάνοντάς τον ικανό να γεννά και να εφευρίσκει Θεία νοήματα, ώστε και αυτοί να λένε πολύ ταιριαστά: «Και το ποτήρι Σου με μεθά σαν το δυνατότερο κρασί» (Ψαλμ. 22,5). Στους τελευταίους, γίνεται λάδι Θεϊκού πνεύματος, που αλείφει την ψυχή τους και την καταπραΰνει και την ταπεινώνει με την υπερβολή των Θείων ελλάμψεων και την ανυψώνει ολόκληρη πάνω από την ταπεινότητα του σώματος, ώστε και αυτή να αναφωνεί με καύχηση: «Άλειψες με λάδι το κεφάλι μου» (Ψαλμ. 22,5) και: «Το έλεός Σου θα με καταδιώκει όλες τις ημέρες της ζωής μου» (Ψαλμ. 22,6). ~ Άγιος Νικήτας ο Στηθάτος ~

+ Το Ευαγγέλιο είναι ο στύλος της Εκκλησίας. ~ Άγιος Ειρηναίος ο Λουγδούνου ~

+ Μεγάλη ασφάλεια για την αποφυγή της αμαρτίας είναι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής. ~ Άγιος Επιφάνιος ~

+ Δεν μπορούμε να πετύχουμε την αρετή με άλλον τρόπο, ούτε να αποφύγουμε το κακό, παρά με την μελέτη των Θείων Γραφών. ~ Μέγας Αθανάσιος ~

+ Ο μεγαλύτερος θησαυρός του κόσμου είναι το Ευαγγέλιο και όποιος το μελετάει κάθε μέρα, βρήκε την ευτυχία. ~ Μέγας Αθανάσιος ~

+ Για την έρευνα της Αγίας Γραφής, χρειάζεται έντιμη ζωή, καθαρή ψυχή και κατά Χριστόν αρετή, ώστε ο νους να βαδίζει το δρόμο Της και να μάθει όσο είναι προσιτό, περί του Θείου Λόγου. ~ Μέγας Αθανάσιος ~

+ Νύχτα και μέρα, ας μην φεύγει από το στόμα σου, ο λόγος του Θεού. Ας είναι έργο σου, η συνεχής μελέτη των Θείων Γραφών με σχολαστικότητα και να καταγίνεται στην κατανόηση κάθε λέξεως της Αγίας Γραφής. Δεν πρέπει να μελετά κανείς τεμπέλικα τον Νόμο του Κυρίου. Δεν επιτρέπεται άλλοτε να Τον μελετάει και άλλοτε όχι, αλλά πάντοτε και συνεχώς, να είναι αφοσιωμένος στα Θεία λόγια. ~ Μέγας Αθανάσιος ~

+ Πνευματικό λιβάδι και παράδεισος χαράς είναι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Μας απομακρύνει από την αθυμία (κατάθλιψη – λύπη), μας φυτεύει την ευχαρίστηση και την χαρά, διώχνει την πονηριά, αφανίζει την κακία, μας κάνει να μην φοβόμαστε κανέναν, ριζώνει την αρετή και μας κάνει να υπομένουμε τους κόπους με πολλή προθυμία χάρη της αρετής. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να παρηγορήσει έναν θλιμμένο, όσο η ανάγνωση των Γραφών. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Οι Γραφές δεν μας δόθηκαν για να τις έχουμε μόνο στα βιβλία, αλλά και για να τις χαράξουμε στις καρδιές μας. Όσοι παραμελούν τη μελέτη των Γραφών, είναι φτωχοί και πεινασμένοι… Ό,τι είναι για το σώμα η υλική τροφή, αυτό είναι για την ψυχή η ανάγνωση της Γραφής. Είναι τροφή πνευματική, που ενισχύει το λογισμό, που κάνει την ψυχή ισχυρή, γενναιότερη και αγιότερη. Ας την τρέφουμε την ψυχή μας, με τον λόγο του Θεού. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Χρειαζόμαστε τα Θεία φάρμακα, για να θεραπεύουμε τις πληγές που μας δημιουργούνται και να προλαμβάνουμε αυτές που πρόκειται να γίνουν, αποκρούοντας και κατασβήνοντας τα βέλη του διαβόλου, με την συνεχή μελέτη των Θείων Γραφών. Γιατί δεν είναι δυνατόν να σωθεί κάποιος, χωρίς να απολαμβάνει διαρκώς την πνευματική ανάγνωση. Άμα λοιπόν καθημερινά πληγωνόμαστε, χωρίς να θεραπεύουμε τις πληγές με την ανάγνωση, ποιά ελπίδα θα έχουμε; ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Η Αγία Γραφή όταν μπει μέσα στην ψυχή, είναι σαν το θυμίαμα. Είναι το λιβάνι πάνω σε αναμμένη ψυχή και γεμίζει όλη την ύπαρξη με ευωδία. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Όπως η πείνα είναι ένδειξη σωματικής υγείας, έτσι και το να ενδιαφέρεται κανείς να ακούει τα λόγια του Θεού, μπορεί να το θεωρήσει ως απόδειξη ψυχικής υγείας. Και αν η ψυχή δεν φωτιστεί προηγουμένως από την Αγία Γραφή, δεν είναι δυνατόν να δώσει καρπό αρετής. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Αν σ’ ένα σπίτι, όπου υπάρχει το Eυαγγέλιο, δεν θα τολμήσει να εισέλθει ο διάβολος, πολύ λιγότερο δεν θα θίξει ποτέ την ψυχή εκείνη που ασχολείται με τέτοια διανοήματα, ούτε θα την κυριεύσει ο δαίμονας, ή η φύση της αμαρτίας. Γιατί όπου υπάρχουν γράμματα βασιλικά, που να είναι τυπωμένα σε θεοφιλή διάνοια από το Άγιο Πνεύμα και να ακτινοβολούν πολλή Χάρη, ο διάβολος δεν μπορεί να την ατενίσει κατά πρόσωπο, αλλά από μακριά θα δείξει τα νώτα του. Aγίασε λοιπόν την ψυχή σου, αγίασε το σώμα σου, έχοντας αυτά διαρκώς στην καρδιά σου και στην γλώσσα σου. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Όπως ακριβώς η γη που δεν βρέχεται, δεν μπορεί να βγάλει στάχυα, ακόμη και αν φυτέψει κανείς μύριους σπόρους, έτσι και η ψυχή δεν μπορεί να επιδείξει κάποιον καρπό, αν δεν φωτιστεί προηγουμένως από τις Γραφές. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Να μην περιφρονείτε ούτε τη μικρή λέξη, ούτε μια συλλαβή από τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Γιατί δεν είναι απλώς λόγια, αλλά λόγια του Αγίου Πνεύματος. Για τούτο είναι δυνατό να βρούμε ακόμα και σε μία συλλαβή, μέγα θησαυρό! Τίποτα δεν γράφτηκε απλώς και χωρίς λόγο, αλλά γράφτηκαν για το συμφέρον μας και προς όφελός μας, έστω και αν εμείς αγνοούμε μερικά. Γι’ αυτό χρειάζεται λεπτομερής έρευνα και συνεχή προσοχή, για να μπορέσουμε, έστω και λίγο να διεισδύσουμε στα ιερά εκείνα μυστήρια. Αλλά ακόμα και αν δεν καταλαβαίνεις τα γραφόμενα, μεγάλος αγιασμός προέρχεται και μόνο από την ανάγνωση. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Να αντλείτε για όλα, πληροφορίες από τις Γραφές. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Η Αγία Γραφή δεν έχει ανάγκη από ανθρώπινη σοφία για να κατανοηθούν όσα γράφει, αλλά έχει ανάγκη από την ανακάλυψη του Αγίου Πνεύματος. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Στην Αγία Γραφή δεν είναι όλα σαφή, για να μην περιπέσεις σε αμέλεια (να αγωνίζεσαι δηλ. για την σωστή τους ερμηνεία), ούτε πάλι είναι όλα ασαφή, για να μην σε πιάνει απόγνωση. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Τέτοια είναι η φύση του θησαυρού της Αγίας Γραφής: Ενώ κάνει πλούσιους εκείνους που τον δέχονται, ωστόσο τα νοήματά της ουδέποτε εξαντλούνται, καθότι είναι μια πηγή που δεν τελειώνει, γιατί αναβλύζει από την πηγή του Αγίου Πνεύματος. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Δεν αρκεί να πούμε, ότι αυτό είναι γραμμένο στην Γραφή, αλλά πρέπει να διαβάσουμε όλη την συνέχεια. Αν διακόπτουμε την μεταξύ των χωρίων συνέχεια και συνάφεια, θα βγουν πολλές πονηρές διδασκαλίες. Στην Αγία Γραφή είναι άλλωστε γραμμένο: ”δεν υπάρχει Θεός” και ”δεν θα ενεργήσει δίκαια ο Θεός”. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Αιτία όλων των κακών είναι το ότι δεν γνωρίζουμε την Αγία Γραφή. Πάμε στον πόλεμο χωρίς όπλα. Πώς είναι δυνατόν να σωθούμε; Πραγματικά, τα άπειρα κακά φύτρωσαν από την άγνοια των Γραφών. Από την άγνοια προήλθαν οι καταστρεπτικές αιρέσεις Από εδώ προήλθε ο απρόσεκτος τρόπος ζωής. Από εδώ τα άχρηστα και ανώφελα πράγματα. Όπως εκείνοι που είναι τυφλοί, δεν μπορούν να βαδίσουν σωστά, έτσι και εκείνοι που δεν φωτίζονται από την ακτίνα των Θείων Γραφών, αναγκάζονται να σκοντάφτουν σε πολλά, ακριβώς επειδή προχωρούν σε φρικτό σκοτάδι. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Για ποιό λόγο, για τον Λάζαρο δεν μίλησαν οι άλλοι Ευαγγελιστές, αλλά μόνο ο Ιωάννης; Το Άγιο Πνεύμα, επειδή ήθελε, να εξαφανίσει τις υποψίες για φανταστικές διηγήσεις, επέτρεψε στους Ευαγγελιστές να γράψουν με απόλυτη συμφωνία τα θαύματα του Ιησού, αλλά και έκανε να παραλείψει ο καθένας και κάτι, παρουσιάζοντας έτσι ολοφάνερα απόδειξη, ότι τα Ευαγγέλια δεν τα έγραψαν με κακό σκοπό, ούτε ύστερα από προμελέτη, ούτε ύστερα από συμφωνία, ούτε για να μας ευχαριστήσουν, αλλά για να τα παρουσιάζουν όλα καθαρά, την απέριττη αλήθεια, όταν λείψουν οι φαινομενικές διαφορές. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

39 + Θέλεις να δεις, αν είσαι γνήσιος ή ψεύτικος Χριστιανός; Μελέτα προσεκτικά την Αγία Γραφή. Κάθε φορά που θα διαβάζεις ένα στίχο, να ελέγχεις τον εαυτόν σου και να τον ρωτάς: Αυτό που γράφεται εδώ, το εφάρμοσα; Έτσι θα αρχίσεις να μπαίνεις στο μεγάλο νόημα του Χριστιανισμού και να γίνεσαι συνειδητός Χριστιανός… ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Η όλη περίληψη των Ευαγγελίων από εκεί έχει την αρχή: το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, Σταυρώθηκε και Αναστήθηκε. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι δύο κουπιά που πρέπει να χειρίζεσαι, για να οδηγήσεις την λέμβο της υπάρξεώς σου στο Ουράνιο λιμάνι. Χωρίς αυτά, είναι αδύνατον να διασχίσει κάποιος το πέλαγος της αμαρτίας. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Η παιδαγωγία της Παλαιάς Διαθήκης μοιάζει με διατροφή από γάλα, ενώ η φιλοσοφία της Καινής Διαθήκης με στερεά τροφή. Και κανείς δεν οδηγεί προς τη στερεά τροφή, πριν να θρέψει με γάλα. ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Έργο της Παλαιάς Διαθήκης ήταν να δημιουργήσει τον άνθρωπο, ενώ της Καινής να μεταμορφώσει τον άνθρωπο σε άγγελο. Επειδή λοιπόν, η κακία οδήγησε τους ανθρώπους ακόμα και στην απώλεια της ανθρωπίνης φύσεώς τους και τους κατέβασε στην κατάσταση των αλόγων ζώων και τους έκανε άγριους, ο μεν Μωσαϊκός Νόμος, απάλλαξε τους ανθρώπους από την κακία, ενώ η Χάρις της Καινής Διαθήκης, πρόσθεσε και την αγγελική αρετή… ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

+ Πολλοί θέλουν να μάθουν, που μετατέθηκε ο Ενώχ και γιατί δεν πέθανε αυτός, ούτε και ο Ηλίας και αν ακόμα ζουν, πως ζουν και σε ποιά μορφή βρίσκονται. Η αναζήτηση αυτή είναι πέρα για πέρα περιττή. Το ότι ο Ενώχ μετατέθηκε και ο Ηλία αναλήφτηκε, το είπαν οι Γραφές. Πού όμως είναι, δεν τα πρόσθεσαν. Διότι οι Γραφές λένε, μόνο τα αναγκαία… ~ Ιερός Χρυσόστομος ~

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.