«Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σι­ναάπεως, ερεί­τε τω όρει τούτω μετά­βηθι εντεύθεν εκεί και μεταβήσε­ται».

Ένα πολύ σημαντικό θέμα θίγει, αδελφοί μου, το σημερινό ευαγ­γε­λι­κό ανάγνωσμα· το θέμα της πίστεως. Στο θαύμα που ιστορεί ο ιε­ρός ευαγγελιστής Ματ­θαί­ος το θέμα θίγεται με διπλό τρόπο, αφενός με το παράδειγμα του πατέρα, που παρότι η παράκλησή του προς τους μαθητές του Χρι­στού να θεραπεύσουν τον σεληνιαζόμενο υιό του απέτυχε, ο ίδιος επιμένει και πλησιάζει τον Ιησού ζητώντας τη σωτηρία του, και αφε­τέ­ρου με την παρατή­ρη­ση του Χριστού προς τους μαθητές του για την ολιγοπιστία τους, εξαιτίας της οποίας δεν μπόρεσαν να θερα­πεύ­σουν τον ασθενούντα νεανία.

«Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σι­να­πεως, ερεί­τε τω όρει τούτω μετά­βηθι εντεύθεν εκεί και μεταβήσε­ται».

῾Η πίστη, λοιπόν, είναι το ζητούμενο από τον άνθρωπο, ένα ζητού­με­νο το οποίο πολύ συχνά ο Χριστός υπενθυμίζει προς τους μαθητές του, αλλά και προς όλους ε­μάς, προς τους οποίους θέτει και σήμερα το ερώ­­τημα: «έχουμε πιίστη;»

Αρκετοί θα βιαστούν να απαντήσουν «ναί, έχω», ξεχνώντας ότι η πίστη δεν είναι κάτι το αόριστο και αφηρη­μένο, δεν σημαίνει πι­στεύω γε­νικά ότι υπάρ­χει Θε­ός, ότι υπάρχει μια ανώ­­τερη δύναμη που κυβερνά τον κο­σμο, αλλά δεν τον γνω­ρίζω και δεν ασχο­λού­μαι με αυτόν παρά μόνον όταν τον χρειάζο­μαι.

Ο Χριστός ζητά μια συγκεκριμένη πίστη στο πρόσωπο και στη θεότητά του, μια πίστη που κάνει τον άνθρωπο να διακρίνει στον κόσμο γύρω του και στην καθημερινότητά του στοι­χεία της παρουσίας του Θεού και να μην τα προσπερνά αδιάφορος. Ζητά μία πίστη που προ­ϋποθέτει αφοσίωση στον Χριστό και που ση­­μαίνει ότι ο Χριστός βρίσκεται στο κέντρο της ζωής του, της οικο­γε­νείας του, της εργα­σίας του, της κάθε ημέ­ρας του. Ζητά μία πίστη που θα εκφρά­ζε­ται ως στενή και ου­σια­στι­κή σχέσ­η του αν­θρώ­­­που με τον Θεό. Ζη­τά μία πίστη που δεν θα κλονίζεται σαν το κα­λάμι στο φύσημα του ανέ­μου, αλλά θα παραμένει σταθερή. Ζητά μία πίστη που μπο­ρεί να αντι­λη­φθεί τα θαύματα του Θεού στον κόσμο. Ζητά μια πίστη που θα αυ­ξάνεται προοδευτικά με τον αγώνα του ανθρώ­που και με τη χάρη του Θεού.

Ο Χριστός αντιλαμβά­νεται, βεβαίως, την αδυ­­­ναμία των μαθητών του και για να μην τους φοβίσει προσδιορίζει το μέγεθος της πίστεως που απαι­τεί­ται: «Εάν έχητε πίστιν ως κοκ­κον σινάπεως, ερείτε τω όρει τούτω μετάβηθι εν­τεύθεν εκεί και μετα­βήσεται».

Λίγη πίστη ζητά ο Χρι­στός, αλλά πίστη δυνα­τή, ουσιαστική, αλη­θι­νή, σαν τη δύναμη που έχει ο κόκκος του σινα­πιού, που αν και είναι μικρός, προέρχεται από αυτόν ένα μεγάλο δέν­δρο, σύμφωνα με τη δια­­­βεβαίωση του ίδιου του Χριστού: «μικρότε­ρον μεν εστίν πάντων των σπερμάτων, όταν δε αυξηθή μείζον των λα­χάνων εστίν και γί­νε­ται δέν­δρον».

Λίγη πίστη ζητά ο Χρι­στος, η οποία όμως θα αυ­ξάνε­ται προοδευ­τι­κά, όπως συμβαίνει με τον σπόρο του σινα­πί­ου, και θα επε­κτεί­νε­ται διαρκώς. Και αυτή η πιίστη είναι αρκετή για να συμβεί αυτό που υπό­­σχεται ο Χριστός στους μαθητές του: «και ου­δέν αδυνατήσει υμίν». Και τίποτε, δη­λα­δή, δεν θα είναι αδύ­να­το για σας.

Γιατί δεν θαυματουρ­γεί, αδελφοί μου, η πί­στη μας, δεν θαυμα­τουρ­­γού­με εμείς, αλλά θαυ­ματουργεί ο ίδιος ο Θε­ός στον οποίο πι­στεύ­­ου­με και τον οποίο επι­καλούμεθα. Γι᾽ αυτό και χρειάζεται ουσια­στι­κή και αληθινή πίστη. Αν αμφιβάλλουμε, αν αμ­φισβητούμε τη δύνα­μη του, τότε δεν μπο­ρούμε να επιτύχουμε τί­ποτε.

Αυτή την πίστη, τη γνήσια και δυ­νατή πίστη, στο όνομα και τη δύναμη του Θεού, ας προσπαθήσουμε, αδελ­φοί μου, να καλλιερ­γή­σουμε και εμείς στην ψυ­χή μας. Αυτή την πίστη, η οποία θα είναι τρόπος ζωής και θα αποτελεί κα­θη­μερι­νό βίω­μα της παρου­σίας του στη ζωή μας. Αυτή την πίστη, την οποία διέθετε η Πανα­γία μας, διέ­θεταν οι άγιοί μας, γι᾽ αυτό και τους βλέπουμε να επι­τελούν και μετά την κοί­­μησή τους τόσο θαύ­μα­τα. Και γι᾽ αυτή την πίστη, πρέπει να προ­σ­πα­θήσουμε, ώστε να είμαστε σε θέση και να κα­τα­­νοούμε τα θαύ­μα­τα του Θεού που επι­τελούνται στον εαυ­τό μας και γύρω μας, αλλά και να μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε ως μέσο για τη σωτηρία των αδελφών μας. Αμήν.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.