Άγιος Ανθίμος της Χίου : Πως θα σου αποκαλύψει ο Θεός τα μυστήρια.

Την ώρα που θα σου τύχη μια βρι­σιά, μια κα­τη­γο­ρία, μια πε­ρι­φρό­νη­ση, εί­ναι η στιγ­μή που θα κερ­δί­σεις. Μην αφή­σεις λοι­πόν το κέρ­δος σου, να το πά­ρει ο Σα­τα­νάς. Να σιω­πή­σεις. Διό­τι εάν θυ­μώ­σεις και δεν υπο­μεί­νεις, πες τι ωφε­λή­θη­κες; Κέρ­δι­σες κάτι; Πιο χει­ρό­τε­ρα γί­νε­σαι… Ενώ όταν υπο­μεί­νεις, θα ωφε­λή­σεις και τον εαυ­τόν σου, αλλά θα γί­νεις και καλό πα­ρά­δειγ­μα και στον άλ­λον. Εδώ οι άν­θρω­ποι του κό­σμου κά­νουν ελεη­μο­σύ­νες για την ψυχή τους. Και αυτό για σένα, το να σιω­πή­σεις και να υπο­μεί­νεις δηλ. μια βρι­σιά, ελεη­μο­σύ­νη εί­ναι. Και η ελεη­μο­σύ­νη που κά­νουν οι κο­σμι­κοί, έχει κά­ποιον κίν­δυ­νο, ενώ η δική σου ελεη­μο­σύ­νη εί­ναι ακίν­δυ­νη.
Περί Βρισιάς
Περί Προσβολής
Σου εί­παν λόγο, σε βρί­σα­νε, σε προ­σβάλ­λα­νε; Στά­σου στην προ­σευ­χή. Αντί να πεις λό­για, αντί να δί­νεις απαν­τή­σεις, προ­σευ­χή­σου με όλη σου την καρ­διά, διό­τι εί­ναι ώρα πει­ρα­σμού. Αυ­τός εί­ναι ο αγώ­νας!
Περί Βρισιάς
Περί Προσβολής
Ήθε­λα να έχω δυ­νά­μεις, για να κάνω κάτι ακό­μα για τον πλη­σί­ον μου, αλλά δεν μπο­ρώ… Μόνο δέ­ο­μαι και πα­ρα­κα­λώ τον Κύ­ριό μου, όσες ημέ­ρες θέ­λει να με κρα­τή­σει στη ζωή, να μου δί­νει την Χάρη Του, για να μπο­ρώ να προ­σφέ­ρω κάτι, σε όποιον με πλη­σιά­ζει. Ένα σταύ­ρω­μα, μια συμ­βου­λή, μια πα­ρη­γο­ριά, μια ευχή… Όποιος βρε­θεί κον­τά μου, φί­λος μου εί­ναι, είτε Εβραί­ος, είτε Οθω­μα­νός εί­ναι, όποιος και αν εί­ναι, θέλω να με αξιώ­σει ο Κύ­ριος, να μπο­ρέ­σω να του κάνω κάτι και να τον βο­η­θή­σω, όπως έκα­να όλα τα χρό­νια.
Περί Βοηθείας
Εκεί­νος που δεν τα­πει­νώ­νε­ται και δι­καιώ­νει τον εαυ­τόν του, ακού­ει τις συμ­βου­λές των δαι­μό­νων.
Περί Αυτοδικαίωσης
Ποτέ να μην δι­καιώ­νε­τε τον εαυ­τόν σας, έστω και δί­καιο να έχεις. Να μην ομι­λείς. Χάσε το δί­καιό σου…
Περί Αυτοδικαίωσης
Εκεί­νος που δεν γνώ­ρι­σε την κα­τά­στα­σή του εί­ναι κα­κό­τυ­χος, διό­τι εί­ναι υπε­ρή­φα­νος και ό,τι και αν του συμ­βεί, όλα στο πο­νη­ρό τα παίρ­νει. Αυ­τός ο άν­θρω­πος θα έχει κα­κές ημέ­ρες, διό­τι ποτέ του δεν ανα­παύ­ε­ται. Εξε­τά­ζει τα σφάλ­μα­τα των άλ­λων, εί­ναι έτοι­μος να κα­τα­κρί­νει να κα­τη­γο­ρή­σει και όλα αυτά, διό­τι δεν αι­σθά­νε­ται την ασθέ­νειά του, αλλά νο­μί­ζει ότι εκεί­νος δεν σφάλ­λει…
Περί Αυτογνωσίας
Αν δεν κό­ψεις το θέ­λη­μά σου, αν δεν τρί­ψεις το πρό­σω­πό σου μέσα στην λά­σπη να τα­πει­νω­θείς, προ­κο­πή δεν θα κά­νεις. Το θέ­λη­μά σας ποτέ να μην το κά­νε­τε, διό­τι δεν θα προ­ο­δεύ­σε­τε ποτέ σας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.