Για τους Αποστόλους αυτούς μας πληροφορεί το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο δέκατο κεφάλαιο. Τους εξέλεξε ο Χριστός ύστερα από τους Δώδεκα για να βοηθούν το έργο Του, πηγαίνοντας αυτοί πρωτύτερα σε κάθε πόλη και τόπο, όπου θα πήγαινε κατόπιν ο Ίδιος. Στον αγώνα αυτό, έπρεπε να καταβάλουν όλη τους τη δραστηριότητα, χωρίς να χάνουν ούτε στιγμή.

Γι’ αυτό τους είπε, ότι ώφειλον να μη σταματούν και να μη χαιρετούν κανένα εις τον δρόμον. Ο Κύριος παρήγγειλε τους εβδομήκοντα Αποστόλους, μήτε βαλάντιο να έχουν μαζί τους, μήτε δισάκιο, ούτε υποδήματα να κρατάνε. Γιατί; Για να φανεί, ότι οι στρατιώτες του Χριστού πρέπει να έχουν αυταπάρνηση και να εξοικειώνονται με όλες τις στερήσεις. Και να δειχθεί ότι ο Θεός με μηδαμινά μέσα κατορθώνει τα μεγαλύτερα και δυσκολότερα έργα.

Οι Εβδομήκοντα εξετέλεσαν την αποστολή τους με όλη την ακρίβεια και την πειθαρχία, όταν ο Χριστός ήταν στη γη. Αλλά και υστέρα από την ανάληψή Του και το σχηματισμό της Εκκλησίας Του, έκαναν με ζήλο και αυταπάρνηση όλο το καθήκον τους.

Οι Πατέρες της Εκκλησίας, της πρώτης Χριστιανικής περιόδου, προσπάθησαν να τους ταυτίσουν σταχυολογώντας πρόσωπα της Καινής Διαθήκης, κυρίως από το βιβλίο των Πράξεων, καθώς και τις Επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Η πρώτη απόπειρα καταρτίσεως καταλόγων των ονομάτων των Εβδομήκοντα Αποστόλων έγινε σε αντίδραση ενεργειών των Γνωστικών, οι οποίοι είχαν ανορθόδοξη και εσφαλμένη αντίδραση περί του επισκοπικού αξιώματος και της αδιάκοπης αποστολικής διαδοχής και αποσκοπούσε να προβάλει πρόσωπα με αναμφισβήτητο εκκλησιαστικό κύρος, που ήσαν άμεσα συνεχιστές του έργου των Δώδεκα Αποστόλων. Από την εποχή του πρώτου σχίσματος (867 μ.Χ.), όταν το «παπικὸν πρωτεῖον ἐξῆλθεν πλέον τῆς θεωρητικῆς καὶ ἀορίστου μορφῆς τὴν ὁποίαν μέχρι τοῦδε διετήρει καὶ ἔλαβε πρακτικὴν καὶ ὡρισμένην μορφὴν ἐπικίνδυνον διὰ τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας», προβάλλονται ιδιαίτερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία οι , σε αντίδραση στις γνωστές θέσεις των Ρωμαιοκαθολικών περί του πρωτείου του Πάπα. Γι’ αυτό, αν και έκαστος των Αποστόλων εορτάζει σε τακτή ξεχωριστή ημέρα, η Εκκλησία μας όρισε και ιδία μέρα για την κοινή εορτή αυτών που κακοπάθησαν για το Ευαγγέλιο του Υιού και Λόγου του Θεού.

Αυτοί δε ήταν τα ονόματά τους:

 1. Άγαβος, προφήτης, ο οποίος προφήτευσε τη σύλληψη του Αποστόλου Παύλου και το μέγα λιμό εις Ιερουσαλήμ.
 2. Ακύλας, μαθητής του Αποστόλου Παύλου, μετά της συζύγου αυτού Πρισκίλλης, μαρτυρικά τελειωθέντες.
 3. Αμπλίας, Επίσκοπος Οδυσσουπόλεως (της Μακεδονίας), υπό του Αποστόλου Ανδρέου εγκατασταθείς και υπό των εθνικών αναιρεθείς.
 4. Ανανίας, μαθητής του Κυρίου στη Δαμασκό, συναντήσας καθ’ υπόδειξη του Κυρίου τον Σαούλ (Παύλο) τυφλωθέντα, τον οποίο θεράπευσε και Βάπτισε. Έγινε Επίσκοπος Δαμασκού, τελειωθείς διά λιθοβολισμού.
 5. Ανδρόνικος, Επίσκοπος Πανονίας  η εύρεση των Τιμίων Λειψάνων του).
 6. Απελλής, Επίσκοπος Σμύρνης.
 7. Απελλής (έτερος), Επίσκοπος της εν Θράκη Ηρακλείας.
 8. Απολλώς, Επίσκοπος Καισαρείας.
 9. Απφία(ς) (ή Απφιών), σαφώς πρόκειται περί γυναίκας Αποστόλου, την οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλήμονα επιστολή: «καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀγαπητῇ». Συνεμαρτύρησε μετά των Αποστόλων Διλήμονος, Αρχίππου και Ονησίμου επί Νέρωνος (φέρεται ως σύζυγος του Φιλήμονος).
 10. Αρίσταρχος, Επίσκοπος της εν Συρία Απαμείας, αποκεφαλισθείς υπό Νέρωνος.
 11. Αριστόβουλος, Επίσκοπος Βρετανίας, αδελφός του Αποστόλου Βαρνάβα.
 12. Αρτεμάς, Επίσκοπος Λύστρων.
 13. Άρχιππος, μαθητής του Αποστόλου Παύλου εις Κολοσσάς. Ετελειώθηκε μαρτυρικά επί Νέρωνος.
 14. Ασύγκριτος, Επίσκοπος Υρκανίας, ετελειώθηκε μαρτυρικώς.
 15. Αχαϊκός, μαθητής του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, ετελειώθηκε από λιμό και δίψα.
 16. Βαρνάβας ή Ιωσής, Κύπριος την πατρίδα, από τους ελληνιστές Εβραίους της νήσου και από την φυλή Λευΐ. Από Ιωσής, για το γλυκύ του κήρυγμα, μετονομάσθηκε Βαρνάβας, που σημαίνει «υἱὸς παρακλήσεως». Συνέκδημος του Αποστόλου Παύλου, κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αντιόχεια, Ιερουσαλήμ, Ρώμη, Αλεξάνδρεια και Κύπρο, όπου λιθοβολήθηκε και παραδόθηκε στο πυρ. Είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου.
 17. Γάιος, Επίσκοπος Εφέσου.
 18. Επαινετός, Επίσκοπος Καρθαγένης.
 19. Επαφρόδιτος (ή Επαφράς), Επίσκοπος Κολοφώνος ή Κολώνης ή Αδράκης.
 20. Έραστος, οικονόμος της Εκκλησίας Ιεροσολύμων και Επίσκοπος Πανεάδος.
 21. Ερμάς, Επίσκοπος Φιλίππων ή Φιλιππουπόλεως.
 22. Ερμής, Επίσκοπος Δαλματίας.
 23. Εύβουλος, μαθητής του Αποστόλου Παύλου.
 24. Εύοδος, Επίσκοπος Αντιόχειας, διάδοχος του Αποστόλου Πέτρου.
 25. Ζακχαίος, αρχιτελώνης της Ιεριχώ, τον οποίο κάλεσε ο Κύριος.
 26. Ζηνάς ή Ζήνων, Επίσκοπος Διοσπόλεως της Λαοδικίας.
 27. Ηρωδίων και Ροδίων ή Ρόδιος, Επίσκοπος νέων Πατρών, ακόλουθος των Αποστόλων. Ετελειώθηκε μαρτυρικά υπό Ιουδαίων και εθνικών ή Επίσκοπος Ταρσού, ακόλουθος των Αποστόλων Πέτρου στη Ρώμη. Αποκεφαλίσθηκε υπό Νέρωνος μετά του Ολυμπά.
 28. Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, αδελφός του Κυρίου και υιός Ιωσήφ του Μνήστορος, συγγραφεύς της φερωνύμου Καθολικής Επιστολής και πρώτος Ιεράρχης Ιεροσολύμων. Ο Άγιος ετελειώθηκε μαρτυρικώς υπό Ιουδαίων και Κυριακή μετά την Χριστού Γέννηση).
 29. Ιάκωβος ο Αλφαίου ή Αλφαίος, αδελφός Ματθαίου του Ευαγγελιστού.
 30. Ιάσων, Επίσκοπος Ταρσού, μαθητής του Αποστόλου Παύλου.
 31. Ιούδας ο Ιακώβου ή Θαδδαίος και Λεββαίος, αδελφός κατά σάρκα του Κυρίου και υιός του Ιωσήφ του Μνήστορος, αδελφός δε γνήσιος του Ιακώβου του Αδελφοθέου.
 32. Ιουνία(ς), πρόκειται μάλλον περί ανδρός Αποστόλου, τον οποίο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή: «ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνίαν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις». Δυστυχώς στους Συναξαριστές εθεωρήθηκε ως γυναίκα, ενώ σε πολλούς κώδικες γράφεται ορθώς: «(Ἀνδρόνικος) συνεπόμενον ἔχων καὶ τὸν ὑπερθαύμαστον Ἰουνίαν». Και το δίστιχο μαρτυρεί: «Ἰουνία(ς) τέθνηκε μηνὶ Μαΐῳ, ὃς πρῶτος ἐστὶν εἰσιὼν Ἰουνίου».
 33. Ιούστος ή Ιωσήφ ή Βαρσαββάς ή Ιησούς ή Ιωσής, Επίσκοπος Ελευθερουπόλεως, ο σύμψηφος γενόμενος του Ματθίου, ο αδελφόθεος.
 34. Καίσαρ, Επίσκοπος Κορώνης.
 35. Κάρπος, Επίσκοπος Βερόης ή Βέροιας της Θράκης.
 36. Κήφας.
 37. Κλήμης, Επίσκοπος Σαρδέων ή Σαρδικής.
 38. Κορδάτος, Επίσκοπος Αθηνών. Ετελειώθηκε μαρτυρικά στη Μαγνησία.
 39. Κουάρτος, Επίσκοπος Βηρυτού.
 40. Κρήσκης, Επίσκοπος Καρχηδόνος.
 41. Λίνος, Επίσκοπος Ρώμης μετά τον Απόστολο Πέτρο.
 42. Λουκάς ή Λούκιος, Επίσκοπος της εν Συρία Λαοδικείας, διάφορος του Ευαγγελιστού, «ὃν ὁ μακάριος Παῦλος ἐν τῇ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολῇ μαρτυρεῖ».
 43. Μάρκος, (ο και Ιωάννης), Επίσκοπος Βύβλου της Αντιόχειας, διάφορος του Ευαγγελιστού, «οὐ ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς ἐν ταὶς Πράξεσι μέμνηται».
 44. Μάρκος (έτερος), ανηψιός του Βαρναβά, Επίσκοπος Απολλωνιάδος, διάφορος του Ευαγγελιστού και του προηγούμενου, «οὗ ὁ Ἀπόστολος ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς μέμνηται».
 45. Ματθίας, ο διά κλήρου αναπληρώσας Ιούδα τον προδότη και συγκαταριθμηθείς στους Δώδεκα.
 46. Νάρκισσος, Επίσκοπος Αθηνών. Ετελειώθηκε μαρτυρικά.
 47. Νακάνωρ, διάκονος εκ των επτά, τελειωθείς εν τη αυτή ημέρα μετά του Αρχιδιακόνου Σεφάνου.
 48. Νυμφάς, μαθητής του Αποστόλου Παύλου.
 49. Ολυμπάς, ακόλουθος του Αποστόλου Πέτρου στη Ρώμη. Αποκεφαλίσθηκε υπό Νέρωνος μετά του Ροδιώνος.
 50. Ονήσιμος, μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Ετελειώθηκε μαρτυρικά στους Ποτίολους.
 51. Ονησιφόρος, Επίσκοπος Κολοφώνος, συνεργός του Αποστόλου Παύλου.
 52. Ουρβανός, Επίσκοπος Μακεδονίας, υπό του Αποστόλου Ανδρέου εγκατασταθείς και υπό των εθνικών αναιρεθείς.
 53. Παρμενάς, Διάκονος εκ των επτά.
 54. Πατρόβας, Επίσκοπος Ποτιόλων.
 55. Πούδης, ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου. Υπέστει μαρτυρικό θάνατο επί Νέρωνος.
 56. Πρόχορος, Διάκονος εκ των επτά, Επίσκοπος Νικομήδειας, συνεργός του Ευαγγελιστού Ιωάννου και στη συγγραφή του Ευαγγελίου.
 57. Ρούφος, Επίσκοπος Θηβών της Ελλάδος. Ετελειώθηκε μαρτυρικά.
 58. Σίλας, Επίσκοπος Κορίνθου, συνεργός του Αποστόλου Παύλου
 59. Σιλουανός, Επίσκοπος Θεσσαλονίκης, συνεργός του Αποστόλου Παύλου.
 60. Σιμεών ή Συμεών ή Κλεόπας, ο αδελφόθεος, δεύτερος Επίσκοπος Ιεροσολύμων, υιός Ιωσήφ του Μνήστορος και αδελφός Ιακώβου. Ο Άγιος σταυρώθηκε επί Τραϊανού.
 61. Στάχυς, Επίσκοπος (πρώτος) Βυζαντίου, κατασταθείς υπό Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.
 62. Στεφανάς, μαθητής του Αποστόλου Παύλου.
 63. Στέφανος, πρωτομάρτυς και Αρχιδιάκονος. Ετελειώθηκε διά λιθοβολισμού.
 64. Σωσθένης, Επίσκοπος Κολοφώνος.
 65. Σωσίπατρος, Επίσκοπος Ικονίου, μαθητής του Αποστόλου Παύλου.
 66. Τέρτιος, Επίσκοπος Ικονίου, μαθητής του Αποστόλου Παύλου.
 67. Τιμόθεος, Επίσκοπος Εφέσου, μαθητής του Αποστόλου Παύλου, τελειωθείς μαρτυρικά.
 68. Τίμων, διάκονος εκ των επτά, Επίσκοπος Βόστρων, τελειωθείς μαρτυρικά.
 69. Τίτος, Επίσκοπος Γορτύνης της Κρήτης, μαθητής του Αποστόλου Παύλου.
 70. Τρόφιμος, ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου. Υπέστη μαρτυρικό θάνατο επί Νέρωνος.
 71. Τυχικός, Επίσκοπος Χαλκηδόνος ή Κολοφώνος, ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου.
 72. Φιλήμων, Επίσκοπος Γάζης, μαθητής του Αποστόλου Παύλου, τελειωθείς μαρτυρικά στις Κολοσσές επί Νέρωνος.
 73. Φίλιππος, διάκονος εκ των επτά, εκ Καισαρείας της Παλαιστίνης, ο οποίος εβάπτισε Σίμωνα τον Μάγο και τον Ευνούχο της Κανδάκης.
 74. Φιλόλογος, Επίσκοπος Σινώπης, κατασταθείς υπό Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.
 75. Φλέγων, Επίσκοπος Μαραθώνος. Ετελειώθηκε μαρτυρικά.
 76. Φουρτουνάτος, μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Ετελειώθηκε μαρτυρικά.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος γ’. Θείας Πίστεως.
Θείας πίστεως, τῷ ἀμφιβλήστρῳ, ἐζωγρήσατε, ἐθνῶν ἀγέλας, Ἑβδομήκοντα Κυρίου Ἀπόστολοι, πρὸς εὐσεβείας τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὡς δεδεγμένοι τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος. Μύσται ἔνθεοι, Χριστῷ τῷ Θεῷ πρεσβεύσατε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.Ἕτερον Ἀπολυτίκιον

Ἦχος γ’.
Ἀπόστολοι ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.Κοντάκιον

Ἦχος β’. Τά ἄνω ζητῶν
Χριστοῦ Mαθητῶν, χορόν τῶν Ἑβδομήκοντα, ἐνθέως πιστοί, ὑμνήσωμεν σήμερον, καί πανηγυρίσωμεν· δι’ αὐτῶν γάρ πάντες ἐμάθομεν, Τριάδα σέβειν ἀμέριστον· καί ἔχομεν λύχνους θείας Πίστεως.Ἕτερον Κοντάκιον

Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Τοὺς Ἑβδομήκοντα σοφοὺς Ἀποστόλους, ὡς εὐσεβείας γεωργοὺς θεηγόρους, χαρμονικῶς αἰνέσωμεν ᾀσμάτων ᾠδαῖς· οὗτοι γὰρ τῆς πίστεως, τὸν σωτήριον λόγον, κόσμῳ ἐγκατέσπειραν, ὡς Χριστοῦ οἰκονόμοι· καὶ νῦν ἀπαύστως νέμουσιν ὑμῖν, τῶν ἐπταισμένων θεόθεν τὴν ἄφεσιν.

Κάθισμα

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Στῦλοι ἄσειστοι τῆς Ἐκκλησίας, ἑδραιώματα τῆς εὐσεβείας, γεγενημένοι Μαθηταὶ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, διατηρήσατε ταύτην ἀλώβητον, ἀποσοβοῦντες τοῦ πλάνου τὰ σκάνδαλα, καὶ αἰτούμενοι, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἑκάστοτε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Ὁ Οἶκος

Τῶν Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων τὴν χορείαν, συμφώνως οἱ πιστοί, ἱεραῖς εὐφημήσωμεν μελῳδίαις, Στέφανον, Πρόχορόν τε καὶ Σίλαν καὶ Νικάνορα. Τίμωνα καὶ Ἀμπλίαν καὶ Παρμενᾶν, Ἀπελλῆν τε Ἰάκωβον, Φίλιππον, Ἀρίσταρχον, καὶ Ματθίαν, Ἡρωδίωνα, Κρήσκην καὶ Φλέγοντα Βαρνάβαν, Λῖνον καὶ Ὀλυμπᾶν, Λουκᾶν καὶ Ἀσύγκριτον, καὶ τοὺς λοιπούς· ὑπάρχουσι γὰρ λύχνοι θείας Πίστεως.

Μεγαλυνάριον

Ἑβδομηκοντάριθμος καὶ σεπτός, δῆμος Ἀποστόλων, τὸν τῆς πίστεως θησαυρόν, τοῖς ἐν ἀπιστίᾳ, διέδωκαν πλουσίως· ὑμνήσωμεν τὴν τούτων, θείαν συνέλευσιν.

Άγιοι 70 Απόστολοι

Στα ιερά Ευαγγέλια και στις επιστολές του αποστόλου Παύλου, εκτός από τους δώδεκα Αποστόλους, γίνεται λόγος και για πολλά άλλα πρόσωπα, πού επίσης ονομάζονται απόστολοι. Ο ευαγγελιστής Λουκάς ειδικώτερα ομιλεί για εβδομήντα Αποστόλους, εκτός από τους δώδεκα, τους οποίους κάλεσε ο Ιησούς Χριστός. Όλο το χρόνο σε διάφορες ημέρες η Εκκλησία εορτάζει ονομαστικά πολλούς από τους εβδομήντα Αποστόλους, αλλά σήμερα τους τιμά όλους μαζί. Γενικά και ανώνυμα ονομάζονται «εβδομήκοντα», αν και είναι περισσότεροι, αφού μόνο όσοι πού τα ονόματά τους αναφέρει στις επιστολές του ο απόστολος Παύλος, είναι παραπάνω από πενήντα. Σήμερα θα ομιλήσουμε μόνο για τους εβδομήντα, για τους οποίους γράφει στο Ευαγγέλιό του ο ευαγγελιστής Λουκάς.

Στο δέκατο λοιπόν κεφάλαιο του Ευαγγελίου ο ευαγγελιστής Λουκάς γράφει για τους εβδομήντα Αποστόλους κι εμείς τώρα θα επαναλάβωμε σε μετάφραση το λόγο του ιερού Ευαγγελίου. Μετά την κλήση των δώδεκα Αποστόλων, ο Ιησούς Χριστός κάλεσε κι άλλους εβδομήντα και τους έστειλε δύο – δύο μαζί να πάνε πριν απ’ αυτόν σε κάθε πόλη και τόπο, πού έμελλε να επισκεφθή. Αμέσως εδώ πρέπει να προσέξουμε σε δύο ή μάλλον σε τρία πράγματα. Πρώτα ότι ο Ιησούς Χριστός καλεί τόσους πολλούς όχι για να κάμη οπαδούς, αλλά για να τους αναθέση αποστολή. Έπειτα ότι τους στέλνει δύο – δύο μαζί· αυτό θυμίζει μία αρχαία παροιμία, πού λέγει ότι «αγαθοί οι δύο υπέρ τον ένα». Ύστερα ότι η αποστολή των εβδομήντα είναι ωρισμένη· να πάνε μπροστά από τον Ιησού Χριστό και να προετοιμάσουν το έδαφος.

Αλλ’ αυτό το τελευταίο ο θείος Διδάσκαλος δεν το αφήνει αόριστο· ο Ευαγγελιστής γράφει στη συνέχεια ποιές ήσαν οι οδηγίες πού έλαβαν οι εβδομήντα. Ο Ιησούς Χριστός τους είπε· «Ο θερισμός είναι πολύς, οι εργάτες όμως είναι λίγοι· παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να στείλει εργάτες για το θέρισμό του. Πηγαίνετε· σάς στέλνω σαν πρόβατα μέσα στους λύκους. Μην παίρνετε μαζί σας χρήματα ούτε δισάκι ούτε υποδήματα και μή χάνετε καιρό ούτε για να χαιρετήστε κάποιον στο δρόμο σας. Σ’ όποιο σπίτι μπήτε, πρώτα να λέτε· ειρήνη σε τούτο το σπίτι. Αν εκεί μένει κάποιος φίλος της ειρήνης, η ευχή σας θα πιάση τόπο, αλλιώς θα ξαναγυρίση σε σάς. Να μένετε σ’ αυτό το σπίτι και να τρώτε και να πίνετε ό,τι σάς προσφέρουν, γιατί αξίζει ο εργάτης το μισθό του· και να μην αλλάζετε κατοικία».

Αν θέλαμε να ερμηνεύσουμε και να αναπτύξουμε τις οδηγίες του θείου Διδασκάλου προς τους εβδομήντα Αποστόλους θα μάς χρειάζονταν πολλές ομιλίες. Εμείς όμως μόνο επαναλαμβάνομε τα λόγια του Ιησού Χριστού, όπως τα γράφει το Ευαγγέλιο. Τους είπε λοιπόν ακόμα· «Όταν πάλι μπαίνετε σε κάποια πόλη και σάς υποδέχονται, να μην κάνετε διάκριση, αλλά να τρώτε ό,τι σάς προσφέρουν. Να θεραπεύετε τους αρρώστους σ’ αυτήν την πόλη και να τους λέτε ότι έφτασε και για σάς η βασιλεία του Θεού. Σ’ όποια πόλη μπήτε και δεν σάς δεχθούν, να βγήτε στις πλατείες και να πήτε· Ακόμα και τη σκόνη από την πόλη σας, πού έμεινε στα πόδια μας την τινάζομ’ επάνω σας. Αλλά ένα να ξέρετε, ότι έφτασε ο καιρός της βασιλείας του Θεού». Αυτές είναι οι οδηγίες πού δίνει ο θείος Διδάσκαλος στους εβδομήντα Αποστόλους.

Τις οδηγίες αυτές ο Ιησούς Χριστός τις επισφράγισε με σαφείς προειδοποιήσεις για την τιμωρία, πού περιμένει τις πόλεις εκείνες πού δεν θα δεχθούν τους απεσταλμένους του. Στο τέλος είπε· «Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα· όποιος δεν σάς ακούει και δεν σάς προσέχει, δεν ακούει και δεν προσέχει εμένα· κι όποιος δεν ακούει εμένα και δεν με προσέχει, δεν ακούει και δεν προσέχει αυτόν πού μ’ έστειλε». Αυτός είν’ ένας λόγος του Ιησού Χριστού προς τους Αποστόλους, πού λέγεται για όλους πού ακούνε το κήρυγμα της Εκκλησίας και το λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι κανονικοί ιερείς μας και διδάσκαλοι του Ευαγγελίου είναι απεσταλαμένοι από τον Ιησού Χριστό. Η συμπεριφορά μας απέναντί τους είναι συμπεριφορά στον ίδιο τον Ιησού Χριστό, στον ίδιο το Θεό.

Στη συνέχεια ο ευαγγελιστής Λουκάς λέγει ότι οι εβδομήντα Απόστολοι, όταν γύρισαν από την αποστολή τους, είπαν με μεγάλη χαρά στον Ιησού Χριστό· «Κύριε, ακόμα και τα δαιμόνια μάς υπακούνε, όταν τα προστάζουμε στο όνομά σου!». Τότε ο θείος Διδάσκαλος είπε· «Είδα το Σατανά να πέφτη από τον ουρανό σαν αστραπή. Σάς έχω δώσει εξουσία να πατήτε επάνω σε φίδια και σκορπιούς και να κυριαρχήτε επάνω στον εχθρό. Τίποτε, μα τίποτε, δεν θα σάς βλάψη. Όμως να μή χαίρετε, όταν σάς υπακούνε τα δαιμονικά πνεύματα, αλλά μάλλον να χαίρετε ότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα στον ουρανό». Τα λόγια αυτά του θείου Διδασκάλου είναι για κάθε γνήσιο εργάτη της Εκκλησίας και κήρυκα του Ευαγγελίου. Αμήν.

Διονύσιος Ψαριανός (1912-1997), Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.