Θεοτίμητε και ευλογημένε Λαέ του Θεού,

Αι ημέραι της δημιουργίας του κόσμου, αι ημέραι της Ενσάρκου Οικονομίας, η ημέρα της Βηθλεέμ, η ημέρα της Βαπτίσεως εις τον Ιορδάνην, αι ημέραι του Θαβώρ και του Γολγοθά, εποιήθησαν υπό του Κυρίου διά την σωτηρίαν ημών.

Όμως, όλα αυτά θα είχον σημασίαν και σπουδαιότητα, αλλά και επίδρασιν, πειθώ, κύρος και διάδοσιν «Μηδέν» (μηδαμινήν), εάν δεν επηκολούθη η ημέρα της Αναστάσεως, «η Πανήγυρις των Πανηγύρεων».

Ιδού, το Αποστολικόν επιστέγασμα: «Ει Χριστός ουκ εγήγερται, κενόν το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστις ημών» (Α’ Κορίνθ. 15,14). Αλλ’ είναι βέβαιον και γνωστόν τοις πάσιν ότι ο Χριστός «παρεδόθη

διά τα παραπτώματα ημών και ηγέρθη διά την δικαίωσιν ημών» (Ρωμ. 4,25). Καί ακόμη είναι επίκαιρον να ενθυμηθούμεν ότι εχέγγυον της δικαιώσεως και απολυτρώσεως ημών είναι η Ανάστασις του Κυρίου διά της θυσίας Του.

Μέσα εις το πανηγυρικόν και αναστάσιμον τούτο χρονικόν διάστημα, πιστά και εκλεκτά τέκνα της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Μήτηρ ημών Ορθόδοξος Εκκλησία θα εορτάση τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιον τον Τροπαιοφόρον, Πολιούχον και Προστάτην της Ορθοδόξου Μητροπόλεως και της ιστορικής Κοινότητος των Ορθοδόξων Ελλήνων Βενετίας. Κατά την Εαρινήν ταύτην αγιωτάτην της «Αναστάσεως ημέραν, λαμπρυνθώμεν λαοί», όπως ψάλη ο Υμνωδός του Αγίου Πάσχα, ο όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή».

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος, τον οποίον ευφημούμεν «ως υπέρμαχον, των πιστών εν κινδύνοις» και δη «τω της πίστως θώρακι και ασπίδι της χάριτος και Σταυρού δόρατι…» (Μ. Εσπερινός) ήθλησε με την πίστιν και το πνεύμα της Αναστάσεως. Πιστός μέχρι θανάτου, έλαβε τον αιώνιον και ακατάλυτον στέφανον της αθανάτου αγιότητος και ουρανίου ζωής.

Η φωτοφόρος και πεποικιλμένη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, η οποία εξέλαμψε, δόξη και Χάριτι, προσφέρει υπέροχα και ανεξίτηλα διαχρονικά Μηνύματα, όπως την

πίστιν, την αγάπην, την ελπίδα, την ενότητα, την αφοσίωσιν, την θυσίαν.

Είναι τα ζωηφόρα και αμάραντα άνθη, ωραιότατα και ασύγκριτα εις την δύναμιν της ευωδίας και της απολαύσεως, αποτελούν μίαν Ανθοδέσμην, ου την τυχούσαν, η οποία δεν πωλείται, δεν έχει τιμήν, είναι ανεκτίμητα και σωτήρια.

Είναι άνθη, τα οποία δίδουν Μύρον αέναον, είναι θησαυρός θείος, κεχρισμένος με την ευλογίαν και την δύναμιν του Θεού, οδηγεί τον άνθρωπον εις την μακαριότητα και την θεικήν αιωνιότητα της σωτηρίας του ανθρώπου και της ευδοκίας του Θεού επί της γης.

Η σημερινή κρίσις, εκλεκτά και αφωσιωμένα τη Μητρί ημών Ορθοδόξω Εκκλησία τέκνα εν Κυρίω, καίτοι εν τη πράξει είναι ένας σκληρός και αδίστακτος εχθρός της ανθρωπότητος, κατά της προόδου και

της αναπτύξεως αυτής, και η οποία, χωρίς έλεος, με την προσωρινήν και παναθλίαν συμπόρευσιν της εκκοσμικεύσεως και της αδιαφορίας κατά του συνανθρώπου ημών, σφαγιάζει εις την ουσίαν, αδίκως

και παρανόμως, κάθε άνθρωπον, σπρώχνει δε αυτόν εις την διαφθοράν και την κοινωνικήν εξαθλίωσιν, δεν πρέπει να εκμηδενίση ημάς, αλλ’ ημείς, Κλήρος και Λαός του Θεού, με την θεικήν πνοήν του

Μύρου και την ακαταίσχυντον δύναμιν των κεχαριτωμένων Ανθέων, των αιωνοβίων Μηνυμάτων, τα οποία δωρίζει εις ημάς ο εντός ολίγων ημερών εορταζόμενος Άγιος Προστάτης και Πολιούχος της

Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της ιστορικής Κοινότητος των Ορθοδόξων Ελλήνων Βενετίας, Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυς και Τροπαιοφόρος, και με τα οποία

δυνάμεθα, «τα αδύνατα παρά ανθρώποις, δυνατά παρά τω Θεώ», όπως βροντοφωνή ο Ευαγγελιστής, να ελευθερωθούμεν από την φοβεράν ταύτην κρίσιν, και δη, νικηφόροι και ισχυροί, να βαδίσωμεν

τον δρόμον της ελευθερίας, τον δρόμον του φωτός, τον δρόμον της αληθείας, ο οποίος εν τη πραγματικότητι είναι «Ένας και Μοναδικός». Είναι ο Δρόμος (η «Οδός») του Ιησού χριστού, ο οποίος οδηγεί

εις την Ανάστασιν, οδηγεί εις την Βασιλείαν του Θεού, εις την Αιώνιον Ζωήν, διά την οποίαν επλάσθη ο άνθρωπος και διά τον οποίον εγεννήθη, εσταυρώθη, ετάφη και ανέστη ο Σωτής ημών Χριστός.!

Περαίνοντες το Πασχάλιον και Πανηγυρικόν τούτο Μήνυμα, ας ψάλωμεν μαζί με τον Άγιον Ιωάννην τον Χρυσόστομον, Αρχιεπίσκοπον Κωνστνατινουπόλεως, εν ένί στόματι και μια καρδία: «Πάντες

απολαύσατε του συμποσίου της πίστεως, πάντες απολαύσατε του πλούτου της χρηστότητος… Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο».

Χριστός Ανέστη!

Αληθώς Ανέστη!

Ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης
Γεννάδιος 

Sgourou Stauroula

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.